ROBECK´S WEB
ÖRLOGSHISTORIA

Segelfartyget visade vid flera tillfällen under 1500-talet att  de tack vare sin tunga artilleribestyckning kunde besegra en mångtaligare styrka i form av galärer. Varvid utvecklingen av örlogsfartyg mot slutet av 1500-talet koncentrerades på segelfartyget. Dessa tidiga seglande örlogsfartyg är kallas galeoner, odödliggjord av Errol Flynns filmer. Galeonen var tre eller fyramastad och en utveckling från karavellerna och karrackerna. Galeonerna hade höga fartygsidor för att försvåra äntring och högt uppbyggd för och akterstäv. Detta gav goda seglingsegenskaper och mycket utrymme för kanoner. Riggen var dominerad av råsegel (fyrkantsegel upphängda på rår, det vill säga liggande bommar). Fler och fler segel och förbättrad segelgeometri utvecklades ända till slutet på segelfartygsepoken. Galeonen var dock anfadern till de stora seglande örlogsfartygen.
Framåt 1600-talet börjar man förstå skrovkontruktionen bättre och vissa regler och beräkningar börjar utformas. Dock är vid denna tid skeppsbyggeri ett hantverk som går i arv. Erfarenhet regler styr dimensionering ("trial and error").

På 1600-talet börjar man på allvar övergå från äntring till artilleriduell. Äntring är dock fortfarande mycket ofta förekommande ända till slutet på segelfartygsepoken. Erövrade fientliga fartyg var ett välkommet tillskott till de egna flottorna och belönades med prispengar till den erövrande besättningen (pris = ett erövrat fartyg). Ett sorts ackordssystem på den tiden.
Skjutavstånden under de seglande fartygens tid översteg sällan mer än några fartygslängder. Man lade sig helt sonika på ett sådan avstånd att man inte kunde missa och hamrade på varandra till striden var slut. Det var den mest drillade pjäsbesättningen som avgjorde.

Allt sedan spanska armadans undergång 1588 hade Spanien och Portugals makt förfallit. De nya sjömakterna var England, Frankrike och Holland.
Fram till mitten på 1600-talet var sjöslag ett stort tumult, där fartygen kastade sig in i stridens hetta utan någon egentlig taktik. 1653 utarbetade Brittiska amiralitetet regler för hur sjöstrid avses att föras: Alla fartyg skulle navigeras på en linje vartefter elden skulle utväxlas mellan brittiska och de parallella fientliga fartygen. Dessa skulle vara av en viss typ indelad efter antalet kanoner.
1:a rangens fartyg över 90 kanoner
2:a rangens fartyg över 70 kanoner
3:e rangens fartyg över 54 kanoner
4:e rangens fartyg över 36 kanoner
5:e rangens fartyg över 18 kanoner
6:e rangens fartyg över 6 kanoner
Varav de fartyg som dög till strid i linjeformering var första, andra och tredje rangens fartyg. Av detta kommer uttrycket "linjeskepp". Fartygen i klasserna under, fick som var för sårbara för linjestrid, fick uppgifter som spaning för fientliga handelsfartyg. Dessa kallades för fregatter (fler än 18 kanoner) och korvetter (under arton kanoner). Fregatter var fullriggare och snabbseglare. Korvetter kunde vara fullriggare, brigg eller skonare.
Storbritannien var ofta segerrika i sina sjöslag, vilket inte betydde att deras fartyg var bäst. Tvärtom stelheten i de regler som styrde skeppsbyggeriet i Storbritannien, ledde till exempel till att franska fartyg var bättre seglare och stadigare kanonplattformar. Erövrade franska örlogsfartyg var därför åtråvärda priser, som snabbt införlivades i den engelska flottan.
Britter hade däremot bättre utbildad personal och deras högre salvtakt och beslutsamhet vann slagen.
Studerar man fartygen inser man snabbt att större delen av skrovet är mycket starkt och tål en hel del, men inga skott finns invändigt. Vattentät indelning
var lika med noll, och det innebar att hela fartyget snabbt vattenfylldes om personalen inte snabbt agerade.
Dessutom var förstäven med djupt nerdragen galjon och framför allt de glasade gallerierna i aktern mycket känsliga för beskjutning.
Önskedrömmen för varje fartygschef var att få tillfälle att smyga upp till
aktergallerierna på ett fientligt fartyg och med en bredsida rensa fartygets däck rena! Denna svaghet på de seglande fartygen avhjälptes aldrig helt , även om utvecklingen på 1800-talets början gick mot att fortsätta bordläggningen runt stävarna allt högre upp. Nu har vi nått ända fram 1820-talet.

Stora förändringar är på väg..

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bakåt

 


Henrik W. Robeck

E-post: henrik@rokkor.de

Copyright © 2001, Henrik W. Robeck, granskad 21 juli 2005
URL:
http://www.rokkor.de